Back to Top
I.      Gebruiksvoorwaarden

 

1.            Basisbepalingen

1.1        De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website http://netflea.nl (hierna te noemen “netflea.nl”) aangeboden door Suomen Nettikirpputorit Oy (hierna te noemen "Aanbieder“). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website door Verkopers (hierna te noemen "Verkoper") en Klanten (hierna te noemen "Klant"). Verkoper en Klant gezamenlijk aangeduid als "Gebruikers".

1.2        De aanbiedingen op netflea.nl richten zich zowel op ondernemers als op consumenten. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit, zoals de registratie of de aankoop van goederen en diensten via netflea.nl, die in grote mate niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteiten. De term ondernemer verwijst naar elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtspersoonlijkheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn of haar vakgebied, bedrijfsbelangen of beroepsfunctie, zoals de registratie of de verkoop van goederen en diensten via netflea.nl in het kader van zijn / haar onafhankelijke professionele of commerciële activiteiten.

1.3        Tenzij anders overeengekomen, is de opname, indien nodig, van de voorwaarden van de Gebruiker uitgesloten.

 

2.            Onderwerp van het Contract

2.1        Het gebruik van het platform netflea.nl

2.1.1  netflea.com biedt verkopers een online platform voor de verstrekking van vooral tweedehands goederen (hierna te noemen "Producten") aan klanten.

2.1.2  Voorts biedt netflea.nl Klanten gratis de gelegenheid te zoeken naar Producten op netflea.nl van geregistreerde Verkopers of derden en ze bij de Verkoper of gelijk welke derde partij af te nemen.

2.1.3         Tegelijkertijd is de Aanbieder ook de contractant voor de op het platform gesloten koopcontracten. De algemene voorwaarden voor de verkoop van Producten zijn te vinden op https://www.netflea.nl/avw.

2.1.4  De details, in het bijzonder de wezenlijke kenmerken van de Producten en diensten voor Verkopers en Klanten, zijn te vinden in de product omschrijvingen evenals in de aanvullende informatie op netflea.nl.

2.1.5  Indien beschikbaar in individuele gevallen, kan de Gebruiker extra diensten aanschaffen die door de Aanbieder via het platform worden aangeboden.

2.2        Verkopen van Producten door de Aanbieder

2.2.1  Bovendien, bepaalt het contract dat de Aanbieder de Producten van de Verkoper verkoopt .

2.2.2  Door het Product in kwestie op netflea.nl te plaatsen, verstrekt de Aanbieder de Klant met een bindend aanbod een verkoopovereenkomst te sluiten, onderhevig aan de voorwaarden gestipuleerd in de artikelomschrijving en de Verkoopvoorwaarden.

 

3.            Afsluiting van het contract

De aanbiedingen van de Aanbieder om een Account te registreren op netflea.nl of verdere Diensten te verwerven zijn vrijblijvend van aard en zullen niet worden beschouwd als het afsluiten van een contract.

3.1        Registratie op het Platform

3.1.1  De Gebruiker kan zich aanmelden voor een Gebruikersaccount op netflea.nl om het platform te gebruiken.

3.1.2  Daartoe klikt de Gebruiker op de knop 'Account Aanmaken' op netflea.nl en voert zijn of haar persoonlijke gegevens in. Alvorens de Gebruiker op "Verzenden" klikt, kan de Gebruiker de gegevens wijzigen, verwijderen of de inzending annuleren door het venster van de internet browser te sluiten of door de functie 'terug' te gebruiken.

3.1.3  Door op de knop 'Aanmelden' te klikken, verbindt de Gebruiker zich contractueel aan de stipulaties van netflea.nl betreffende het aanmaken van een Gebruikersaccount.

3.1.4  De acceptatie van het aanbod (en daarmee de sluiting van het contract) vindt plaats binnen een periode van 2 dagen via een schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) waarin de Gebruiker de bevestiging (orderbevestiging) betreffende de sluiting van het contract ontvangt. Het staat de Aanbieder vrij om afsluiting van het contract te weigeren.

3.1.5  Mocht de Gebruiker binnen deze termijn geen bijbehorend bericht hebben ontvangen, dan wordt hij/zij niet meer geacht te zijn gebonden aan zijn of haar bestelling. Onder dergelijke omstandigheden worden alle reeds verstrekte diensten zonder onnodige vertraging hersteld.

3.2        Producten verkopen aan de Aanbieder

3.2.1  De Verkoper heeft de mogelijkheid om individuele producten aan de Aanbieder te verstrekken.

3.2.2  Daartoe klikt de Verkoper op de knop 'Voeg een nieuw itemtoe.'

3.2.3  Nadat alle benodigde gegevens zijn ingevuld, klikt de Verkoper op de knop 'Opslaan' om een bindende aanbieding in te zenden. Voor de inzending van een geldige aanbieding dienen minstens tien (10) Producten in één verpakking naar de Aanbieder te worden verstuurd.

3.2.4  De Aanbieder controleert de Producten op basis van de door de Verkoper verstrekte informatie. Verkoper ontvangt binnen 3 werkdagen na ontvangst van de informatie over de Producten van de Aanbieder een e-mail ter goedkeuring waarin staat dat de Producten door de Aanbieder zijn aanvaard.

3.2.5  Na op de aangeboden Producten schriftelijk en voor ieder product afzonderlijk het referentienummer te hebben toegevoegd, dient de Verkoper de Producten naar de Aanbieder te sturen. Bij het verzenden van de Producten naar de Aanbieder gaat de Verkoper een juridisch bindende overeenkomst aan met de Aanbieder.

3.2.6  Middels goedkeuring van de in het magazijn van de Aanbieder gearriveerde Producten, stemt de Aanbieder in met de informatie betreffende het Product en het door de Verkoper aangebodene, hetgeen leidt tot het afsluiten van een van rechtswege als bindend geldende overeenkomst tussen de Verkoper en de Aanbieder. Middels goedkeuring van Product en de informatie betreffende het Product, wordt het eigendom van de goederen overgedragen aan de Aanbieder. De Verkoper zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de ontvangst van de Producten en de eigendomsoverdracht (bijv. per e-mail).

3.3        Digitale communicatie

De uit het afsluiten van het contract voortvloeiende noodzaak van de uitvoering van het contract en het verzenden van alle gegevens zal, op deels geautomatiseerde wijze, plaatshebben via e-mail. Bijgevolg dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij heeft ingediend bij netflea.nl het juiste is en dat de ontvangst van de desbetreffende e-mails gegarandeerd is. De Gebruiker dient er met name voor te zorgen dat de desbetreffende e-mails niet geblokkeerd zullen worden door een SPAM filter.

 

4.            Prijzen en Betalingsregelingen

4.1        Exclusief gebruik van netflea.nl is kosteloos voor Gebruikers. De Aanbieder is bevoegd voor aanvullende diensten een bedrag in rekening te brengen overeenkomstig de prijslijst en/of de vooraf aangegeven prijzen.

4.2        De prijzen voor Verkopers in de afzonderlijke aanbiedingen van de Aanbieder vormen de totale prijzen. Deze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle incidentele belastingen.

4.3        De verkoper ontvangt een factuur, met daarin vermeld de belasting toegevoegde waarde, per e-mail voor de 15devan elke maand.

4.4        Tenzij anders vermeld in de betaling, worden de betalingsaanspraken van de Aanbieder die voortvloeien uit het contract met de Verkoper onmiddellijk ter betaling verschuldigd.

 

5.            Verkopen en aan de Aanbieder Producten Verkopen

5.1        Verkoper mag Producten aan de Aanbieder verkopen.

5.2        De Verkoper dient ten minste tien (10) artikelen naar de Aanbieder te sturen.

5.3        De eigendomsoverdracht van de Producten aan de laatstgenoemde geschiedt middels de verkoop van diezelfde Producten.

5.4        De Verkoper zal zonder onnodig uitstel schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de ontvangst van de Producten op de plek waar de Aanbieder gevestigd is en de eigendomsoverdracht (bijv. per e-mail). Indien de verzonden Producten niet voldoen aan de specificaties van de Verkopers, is de Aanbieder gerechtigd om de Producten, op kosten van de verkoper, naar de Verkoper terug te sturen.

5.5        De Aanbieder zal de kosten voor verzending naar Aanbieder's faciliteiten bij de Verkoper in rekening brengen door deze kosten af te trekken van het bedrag dat de verkoop van deze Producten oplevert. Indien de Producten niet worden verkocht op netflea.nl, dan zal de Aanbieder deze verzendkosten dekken.

5.6        De beginprijs, die aan de Verkoper zal worden gecrediteerd, kan zowel door de Verkoper als door de Aanbieder worden ingesteld. De Verkoper beslist of de verkoopprijs moet worden bepaald door de Aanbieder of door de Verkoper zelf. Deze beslissing, eenmaal genomen door de Verkoper, kan niet worden ingetrokken, noch kan de prijs worden gewijzigd.

5.7        Zodra de Producten op de website te koop zijn gezet, zal de Verkoper hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

 

6.            Verkoop van Producten door de Aanbieder en Prijsverlaging

6.1        De aan de Aanbieder verstrekte Producten zullen door de Aanbieder in zijn hoedanigheid van eigenaar op eigen naam en op eigen titel worden verkocht.

6.2        Indien de Producten door een Klant zijn aangeschaft wordt het ontvangen bedrag, nadat het recht van teruggave en weigering zijn verlopen, toegevoegd aan het saldo op het verkopersaccount van de Verkoper. Deze vorderingen worden gesaldeerd met de betalingsverplichtingen inzake de verzending.

6.3        Indien het Product binnen 42 dagen nadat het voor de eerste keer online is gezet niet is verkocht, dan zal de prijs van het Product automatisch door de Aanbieder worden verlaagd. Hiermee is het de Aanbieder toegstaan om de prijs van het Product van de Verkoper te verlagen. Uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de prijsverlaging zal de Verkoper middels een schriftelijk bericht (bijvoorbeeld per e-mail) van de verlaging van de prijs op de hoogte worden gesteld.  Een prijsverlaging mag hoogstens driemaal worden uitgevoerd.

6.4        Indien de Verkoper niet akkoord gaat met de prijsvermindering, dient hij de Aanbieder schriftelijk van zijn weigering op de hoogte te stellen (bijvoorbeeld per e-mail).

6.5        In geval van weigering dient de Verkoper de Aanbieder ervan te verwittigen of hij wenst dat de Aanbieder de Producten aan de Verkoper zal retourneren of dat de Producten aan een Liefdadigheidsinstelling zullen worden toegekend.

6.6        In het geval dat een Product binnen 24 weken na publicatie niet is verkocht, kan de Verkoper

6.6.1  de Aanbieder verzoeken om de Producten naar de Verkoper terug te sturen en het eigendom opnieuw aan de Verkoper over te dragen. In dit geval dient de Verkoper ook de kosten van vervoer aan de Verkoper te dragen.

6.6.2  De verkoop periode verlengen tegen betaling, waarbij de prijzen voor de aankoop van meer verkooptijd van te voren aan de Verkoper wordt gegeven;

6.6.3  De niet-verkochte Producten doneren aan een goed doel, waarbij de Aanbieder beslist aan welke liefdadigheidsorganisatie de Producten gedoneerd zullen worden.

6.6.4  Het recht van de Verkoper op goederen eindigt zeven (7) dagen na het einde van de verkoopperiode. De verplichting van de Aanbieder om voor dergelijke producten te betalen vervalt op hetzelfde moment dat het recht van de Verkoper op de producten vervalt en de producten permanent eigendom worden van de Aanbieder.

6.6.5  De Aanbieder heeft het recht geen liefdadigheidsdonaties over te dragen aan een goed doel als de overdracht van de producten kosten of werk voor de aanbieder met zich meebrengt.

6.7        Indien de Aanbieder verzocht wordt om de Producten aan de Verkoper te retourneren, is Aanbieder gerechtigd dit afhankelijk te stellen van de reeds geïncasseerde voorafgaande betalingen en de bijkomende verzendkosten voor het terugsturen van de Producten aan de Verkoper.

6.8        Indien het Product niet kan worden geretourneerd aan het door de Verkoper verstrekte adres, dan zal de Aanbieder de Verkoper vragen nieuwe adresgegevens aan te leveren per e-mail, erop wijzende dat het niet aanreiken van de benodigde informatie aan de Aanbieder ertoe zal leiden dat de Aanbieder ontheven wordt van de verplichting een vergoeding voor het Product te betalen en/of dat het aan een goed doel wordt geschonken. 

 

7.            Toegankelijkheid

7.1        De Aanbieder zorgt ervoor dat netflea.nl 98% van de maand toegankelijk is.

7.2        De tijd die nodig is voor het onderhoud van de netflea.nl servers en iedere storing waar de Aanbieder niet voor verantwoordelijk is, zijn hierbij niet inbegrepen. Het reguliere onderhoud van de servers van netflea.nl vindt iedere zondagochtend van 2:00 tot 6:00 uur plaats.

7.3        De bepalingen van Sectie 12 van deze Gebruiksvoorwaarden blijven daardoor onverlet.

 

8.            Beperkingen op Verkopen Goederen

De verkoop van de volgende goederen is verboden:

8.1.1  Wapens en toebehoren, waaronder onbruikbaar gemaakte vuurwapens, munitie, handgranaten (zelfs indien verkocht als verzamelobject), EMP-wapens, tasers en gelijksoortige Producten.

8.1.2  Pepper spray/CS Gas en soortgelijke producten.

8.1.3  Pornografisch of voor de jeugd schadelijke gegevensdragers, waaronder die met een "niet geschikt voor kinderen" of "18+" aanduiding.

8.1.4  Artikelen als drugs en cannabisgebruik, zoals waterpijpen en chillums.

8.1.5  Tabaksproducten (in het bijzonder sigaren, sigaretten, shisha tabak, sigaretten thee en soortgelijke Producten).

8.1.6  Zij die onmiskenbaar bijvoorbeeld religieuze gevoelens, strafrechtelijke normen, persoonlijkheidsrechten of andere rechten van derden hebben geschonden door middel van passende symbolen of voorstellingen

8.1.7  Elektrische producten

8.1.8  Breekbare Producten

 

9.            Rechten voor Gebruik van Inhoud

9.1        De inhoud die op het platform beschikbaar is, is hoofdzakelijk beschermd door auteursrechten of andere eigendomsrechten en is eigendom van de Aanbieder, de andere Gebruikers of derden die de inhoud beschikbaar hebben gesteld. De Gebruiker zal deze inhoud slechts gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van het platform.

9.2        Door inhoud aan te reiken, verleent de Gebruiker aan de Aanbieder, op kosteloze en overdraagbare basis, het gebruiksrecht van de desbetreffende inhoud, in het bijzonder

9.2.1  door het opslaan de inhoud op de server van de Aanbieder en hun publicatie, met hun publieke toegang (bijvoorbeeld door de inhoud op het platform te tonen).

9.2.2  door het te bewerken, te reproduceren en/of te vertalen, voor zover dit noodzakelijk is voor de publicatie van de relevante inhoud, inclusief de publicatie in nieuwsbrieven, blogs en sociale media kanalen die door de Aanbieder gebruikt worden, en

9.2.3  indien de Gebruiker de inhoud van het platform verwijdert, zullen het gebruiksrecht en het exploitatierecht komen te vervallen. Desniettemin, is de Aanbieder gerechtigd kopieën te bewaren voor back-up en/of verificatiedoeleinden. De reeds aan andere Gebruikers en de Aanbieder toegekende Gebruiksrechten, om het platform draaiende houden, blijven onveranderd.

9.3        indien de Gebruiker de inhoud van het platform verwijdert, zullen het gebruiksrecht en het exploitatierecht komen te vervallen. Desniettemin, is de Aanbieder gerechtigd kopieën te bewaren voor back-up en/of verificatiedoeleinden. De reeds aan andere Gebruikers en de Aanbieder toegekende Gebruiksrechten blijven onveranderd.

 

10.        Verantwoording voor Inhoud, Gebruikersaccounts en Vergoedingen

10.1    De digitale content van de Verkoper op netflea.nl wordt niet juridisch gecontroleerd door de Aanbieder.

10.2    De Gebruiker mag zijn eigen inhoud op het platform publiceren. De Gebruiker is verplicht tot het niet verzenden of publiceren van welke informatie of gegevens dan ook die de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, handelsnaamrechten of merkrechten) schenden of in strijd zijn met bestaande wetten.

10.3    Het is de Aanbieder wettelijk toegestaan om individuele Gebruikers of de inhoud van een Gebruiker tijdelijk te blokkeren of volledig te verwijderen, wanneer de Gebruiker inhoud publiceert die illegaal is of de voorwaarden schendt of in het geval van concrete aanwijzingen van herhaalde, onrechtmatige publicaties.

10.4    Alvorens een Gebruiker en/of bepaalde inhoud tijdelijk te blokkeren of volledig te verwijderen, zal de Aanbieder de legitieme belangen en de nalatigheid van de Gebruiker in acht nemen. De Aanbieder zal de Gebruiker schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte stellen van de redenen voor het tijdelijk blokkeren of volledige verwijderen van zijn of haar account en/of inhoud.

10.5    In het geval van een tijdelijke blokkade zal de Aanbieder de Gebruiker, zodra elke verdenking van verdergaande inbreuk op de wettelijke voorschriften of de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is uitgesloten, onbeperkte toegang tot het platform verlenen.

10.6    De Gebruiker vrijwaart de Aanbieder van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het schenden van wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom als gevolg van het publiceren of het anderszins openbaar maken van inhoud middels het platform. Voorts omvat de schadevergoeding de vergoeding van redelijke juridische kosten, voortvloeiende uit het illegale of onjuiste gebruik van netflea.nl. De schadevergoeding vereist dat een minnelijke schikking of een erkenning van door derden gedane aanspraken slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker kan worden gegeven.

 

11.        Aansprakelijkheid

11.1    De Aanbieder valt onbeperkte aansprakelijkheid ten deel voor schade betreffende het menselijk lijf en leden of gezondheid. Voorts, valt de Aanbieder onbeperkte ansprakelijkheid ten deel in alle gevallen van opzet en grove nalatigheid, wanneer een mankement opzettelijk wordt verhuld, wanneer de garantie op het gekochte object nog steeds geldt en in het geval van alle andere wettelijk vastgestelde regelingen.

11.2    Als de betreffende situatie betrekking heeft op belangrijke contractuele verplichtingen en nalatigheid als gering kan worden beschouwd, is de aansprakelijkheid van de Aanbieder beperkt tot schade die typerend voor het contract en redelijkerwijs te voorzien is. De term 'wezenlijke verplichtingen in de overeenkomst' verwijst naar de elementaire verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en op het niet nakomen waarvan de tenuitvoerbrenging van het contract in het gedrang komt. Tevens omvat het verplichtingen die door de inhoud van de opdracht aan de Aanbieder worden opgelegd teneinde de tenuitvoerbrenging van het contract te vergemakkelijken en waarvan de naleving het mogelijk maakt het contract naar behoren uit te voeren en waarvan de inachtneming door de Gebruiker geregeld als vanzelfsprekend worden beschouwd.

11.3    Wanneerhet gaat om schending van niet-elementaire contractuele verplichtingen, zal er niet van aansprakelijkheid worden uitgegaan indien het een geval betreft waarbij schendingen van verplichtingen met betrekking tot regelgeving op lichte nalatigheid hebben plaatsgevonden.

 

12.        Toewijzing, Retentierecht en Behoud van Eigendomsrecht

12.1    De cessie van vorderingen en rechten ten aanzien van de Aanbieder aan derden is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt in het bijzonder voor een overdracht van het Gebruikersaccount naar de derde partij.

12.2    Voor het uitoefenen van het retentierecht is de Gebruiker slechts in zoverre bevoegd, als zijn vordering berust op dezelfde contractuele verhouding. De Verkoper heeft het recht van retentie op juridisch rechtsgeldige of onbetwiste tegenvorderingen.

12.3    De Gebruiker kan alleen gecompenseerd worden ten aanzien van onbetwiste of juridisch rechtsgeldige tegeneisen.

 

13.        Duur, Beëindiging en Verwijdering

13.1    Het contract voor gebruik van het platform wordt gesloten voor onbepaalde duur.

13.2    De Gebruiker heeft op ieder tijdstip de mogelijkheid om zijn account te laten verwijderen middels het verzenden van een schriftelijke kennisgeving (bijv, per e-mail) aan de Aanbieder.

13.3    Het recht tot buitengewone opzegging van de overeenkomst blijft voor beide partijen onverlet.

13.4    De Aanbieder heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Aanbieder moet de gebruiker op de hoogte stellen van wijzigingen in de algemene voorwaarden en de gebruiker moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden om de service te blijven gebruiken.

 

14.        Rechtskeuze, Rechtsgebied en -bevoegdheid

14.1    Het Nederlands recht is van toepassing. De rechtskeuze is slechts van toepassing op Klanten in zoverre deze niet resulteert in de intrekking van de bescherming gewaarborgd door de bindende wettelijke bepalingen van het land waarin de gebruikelijke woonplaats van de Klant zich bevindt (het voordeel-van-de-twijfel beginsel).

14.2    Indien de Gebruiker geen consument is, maar een ondernemer, een publiek rechtspersoon of een publiekrechtelijke instelling, is onze vestigingsplaats de plaats van rechtsbevoegdheid en de plaats van vervulling van alle diensten die voortvloeien uit de bestaande zakelijke relaties met de Aanbieder. Dezelfde voorwaarde geldt voor situaties waarin er geen verband bestaat tussen de Gebruiker en het rechtsgebied in Nederland of in de EU in algemene zin, alsmede voor situaties waarin de woonplaats of de gebruikelijke woonplaats op het tijdstip van de aanvang van procedures niet bekend is. Dit heeft geen invloed op het vermogen om een beroep te doen op een rechtbank in een ander rechtsgebied.

14.3    De bepalingen van het VN-verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten van Roerende Zaken ('UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods' of 'CISG' of 'Weens Koopverdrag') zijn expliciet niet van toepassing.

 

II.    Klantinformatie
 
1.            Identiteit van de Aanbieder

 

Suomen Nettikirpputorit Oy

Vertegenwoordigd door algemeen directeur Ossi Salo

Teknologiantie 1

90590 Oulu

Finland

 

Telefoon:                        00358942451515

E-Mail:                            info@netflea.nl

 

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform), dat kan worden bekeken onder http://ec.europa.eu/odr.

 

2.            Informatie Aangaande de Afsluiting van het contract

De technische stappen met betrekking tot het afsluiten van het contract, de contract afsluiting zelf en correctie mogelijkheden worden uitgevoerd conform onderdeel 4 van de algemene voorwaarden (deel I)

 

3.            Contracttaal en het Bewaren van het Contract

3.1        De contracttaal is Nederlands.

3.2        De volledige inhoud van het contract zal niet worden bewaard door de Aanbieder. Voordat de registratie wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch opgeslagen met behulp van de print functie van de browser. Nadat de bestelling door de Aanbieder is ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie met betrekking tot contracten voor afstandsverkoop en de algemene voorwaarden per e-mail doorgestuurd naar de Gebruiker.

 

4.            Belangrijkste kenmerken van de goederen of diensten

De wezenlijke kenmerken van het product en diensten van de Aanbieder zijn te vinden in de omschrijving van het relevante product.

 

5.            Prijzen en betalingsregelingen

5.1        De prijzen in de afzonderlijke aanbiedingen van de Aanbieder vormen samen met de verzendkosten de totale prijzen. Hier zijn alle prijscomponenten, inclusief alle incidentele belastingen, bij inbegrepen.

5.2        Tenzij anders vermeld in de individuele betalingswijzen, worden de betalingsaanspraken die voortvloeien uit het afgesloten contract met onmiddellijke ingang verschuldigd.

 

6.            Garantie

Op de aansprakelijkheid voor de diensten van de Aanbieder is de 'garantie' regeling in de Algemene Voorwaarden (Deel I) van toepassing.

 

7.            Duur en Beëindiging

De duur van de overeenkomst en de mogelijkheden tot beëindiging zijn bepaald in de Algemene Voorwaarden (Deel I).

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 Netflea.nl / Second Hand in Net Europe. Alle rechten voorbehouden.